RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka: studio AGD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Bartycka 24/26 lok. 215 A, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 5222994185, REGON: 145995186.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: (+48) 500 350 530 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej salon@studioagd.pl

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej rodo@studioagd.pl.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu w związku z jej realizacją, a także w celu rozpatrywania skarg i reklamacji;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych;
 •  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.

  odpowiedzi na zapytania nie związane z realizacją umowy, kierowane drogą elektroniczną, telefonicznie bądź pocztą tradycyjną, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej,
  prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie posiadanych zgód),
  dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową,
  zapewnienia rozliczalności,
  prowadzenia statystyk.

Kategorie danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres do faktury, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Źródło danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Uzyskanie informacji na temat źródła, z którego pozyskano Państwa dane osobowe możliwe jest w siedzibie Administratora, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – po uprzednim podaniu imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru oferty bądź numeru faktury tj. informacji za pomocą których Administrator będzie miał możliwość identyfikacji podmiotu danych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy, w szczególności: producentom sprzętu, mebli oraz wyposażenia wnętrz, architektom współpracującym z Administratorem, firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, bankom oferującym możliwość sprzedaży ratalnej, sprzedawcom ubezpieczeń przedłużonej gwarancji, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Okres przechowywania danych

Dane zawarte w:
 • umowach, dokumentach rozliczeniowych, dokumentach związanych z rękojmią lub reklamacją – będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;.
 • korespondencji oraz ofertach – będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu.
Dane przetwarzane dla celów marketingowych:
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Twoje uprawnienia

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona zgoda,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w taki sam sposób w jaki została udzielona.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług lub wykonanie umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).